Zdjęcia konfirmacyjne

Prosimy o pomoc w opisywaniu zdjęć - jeżeli któraś osoba ma tylko numer albo gdy jest niewłaściwie oznaczona.SZCZYTNO - Konfirmacja w dniu 18.05.1969

Od lewej (księża i dziewczyny): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Rieta Dzienian, 13, 14
(chłopcy): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


SZCZYTNO - Konfirmacja w dniu 30.05.1993

Od lewej: Adrian Kompa, Ewa Kozłowska (?), Anna Niemyjska, ks. Alfred Tschirschnitz, Agnieszka Niemyjska, Aneta Sawicz, Renata Kręciek, Marta Idzikowska, Arkadiusz Sawicz


SZCZYTNO - Konfirmacja w dniu 29.06.2014

Od lewej: ks. Alfred Borski, Sławomir Waloszek

Nowości

Tutaj dowiesz się o tym, co w ostatnim czasie przeżyliśmy albo na co z niecierpliwością oczekujemy


OBRAZEK
Funkcjonalność

Serdecznie zapraszamy

Życie jest krótkie i okazje, które przepuścimy, nie powrócą. Milan Kundera


Informacje duszpasterskie

Jeżeli masz jeszcze inne pytanie, koniecznie porozmawiaj z księdzem...


Prośba o udzielenie Chrztu Świętego powinna być zgłoszona w kancelarii parafialnej przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem tego sakramentu. Nie dotyczy to oczywiście takich sytuacji, gdy konieczny jest chrzest nagły.

Rodzice dziecka (lub katechumen) osobiście zgłaszają się w kancelarii parafialnej. Powinni mieć ze sobą skrócony odpis aktu urodzenia, na podstawie którego dane dziecka lub katechumena zostaną wpisywane do kartoteki parafialnej.

Rodzice chrzestni powinni być członkami Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego lub członkami Kościoła, z którym jesteśmy we wspólnocie ołtarza i ambony (Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Dopuszczalne jest, aby jedno z rodziców chrzestnych było innego wyznania chrześcijańskiego. Chrzestni pochodzący spoza Parafii ochrzczonego przedstawiają zaświadczenie o prawie do bycia chrzestnym, które wystawia proboszcz macierzystej Parafii chrzestnego. Jeśli rodzic nie jest ewangelikiem – musi przedstawić podobne zaświadczenie (chrztu, lub I komunii) ze swojej Parafii.

Przed aktem Chrztu Świętego duchowny Parafii przeprowadza rozmowę z rodzicami i rodzicami chrzestnymi na temat istoty Chrztu Św., wiary, zobowiązań i obowiązków rodziców i rodziców chrzestnych.

Dorośli katechumeni przygotowywani są do Sakramentu Chrztu Świętego na poziomie pełnego kursu nauki konfirmacyjnej. W tym przypadku Chrzest Święty jest jednocześnie doprowadzeniem do Sakramentu Ołtarza.

Chrzest Święty z reguły jest udzielany podczas nabożeństwa, bezpośrednio po odczytaniu Ewangelii.

Opłaty za Chrzest Święty nie są pobierane. Można złożyć ofiarę na cele Parafii.

Aby zawrzeć ślub w Kościele Ewangelicko-Augsburskim należy osobiście udać się do USC w celu pobrania stosownych dokumentów stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (3 egz.). Zaświadczenie wydawane jest na podstawie aktualnych Aktów Urodzenia, a jego ważność upływa po 3 miesiącach. Wobec czego należy je pobrać w USC nie wcześniej niż na 2,5 miesiąca przed ślubem (zalecamy by ważne były jeszcze przez ok. 2 tygodnie po ślubie).

Pozyskane w USC dokumenty należy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Jednak ze względów organizacyjnych sugerujemy, aby uzgodnić termin ślubu z duchownym dużo wcześniej przed planowanym terminem ślubu. W dniu ślubu Państwo Młodzi oraz świadkowie podpisują się na wszystkich 3 egzemplarzach. Jeden z tych dokumentów otrzymują od razu w dniu ślubu. Pozostałe dwa pozostają w Parafii. Następnie jeden egzemplarz jest przekazywany przez proboszcza miejsca zawarcia ślubu do USC (do 5 dni od dnia zawarcia małżeństwa), a jeden zostaje dołączony do dokumentów parafialnych. Na tej podstawie USC wystawia Odpis Aktu Ślubu.

Dokumenty kościelne, które należy złożyć w kancelarii parafialnej to skrócone odpisy aktów Chrztu Św. (niezależnie od wyznania).

Małżeństwo zostaje zawarte w obecności dwóch pełnoletnich świadków, którzy przed zawarciem ślubu podają swoje podstawowe dane.

Jeśli jedno z narzeczonych nie jest naszym parafianinem, ale jest ewangelikiem z innej Parafii, to po ślubie jego macierzysta Parafia otrzymuje Odpis Aktu Ślubu, w celu naniesienia zmian w swoich agendach parafialnych.

Jeśli jeden z narzeczonych nie jest wyznania ewangelickiego, również po ślubie odsyłany jest Odpis Aktu Ślubu do jego macierzystej Parafii. W takim wypadku należy podać, jaka to jest Parafia.

Zapowiedzi w Parafii odbywają się w czasie nabożeństwa poprzedzającego ślub. Jeżeli narzeczony/a spoza Parafii życzy sobie, aby i w jego/jej parafii ogłosić zapowiedzi, należy to zgłosić podczas spisywania danych (Parafie porozumieją się miedzy sobą).

Zawarcie małżeństwa poprzedzone jest kilkoma spotkaniami z duchownym, których celem jest pogłębianie znajomości biblijnej nauki o świętości i trwałości małżeństwa i rodziny.

Wystrój kościoła, dodatkowe kwiaty, itp. Para Młoda przygotowuje we własnym zakresie, w porozumieniu z duchownym. W tym celu należy również skontaktować się z kościelnym oraz z organistą, celem omówienia szczegółów przebiegu uroczystości.

Jeśli zgon nastąpił w domu (śmierć z przyczyn naturalnych), należy powiadomić lekarza rodzinnego lub pogotowie ratunkowe. Lekarz, po stwierdzeniu zgonu, wystawia kartę informacyjną lub kartę zgonu (nie mylić z aktem zgonu, wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego).

Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym zgon, niezbędnym przy zlecaniu zakładowi pogrzebowemu wyprowadzenia zwłok i przygotowania ich do pogrzebu. Od chwili otrzymania karty zgonu większość dalszych czynności związanych z pochówkiem można zlecić zakładowi pogrzebowemu lub podjąć je osobiście.

W pierwszej kolejności należy zadbać o zabranie ciała przez zakład. Urząd Stanu Cywilnego, właściwy ze względu na miejsce zgonu, na podstawie dowodu osobistego zmarłego, Państwa dowodu osobistego i karty zgonu, wyda odpis skrócony aktu zgonu. Posiadając kartę zgonu i akt zgonu, można już udać się do kancelarii parafialnej by spisać kościelny akt zgonu do Księgi Zmarłych. Datę i godzinę pogrzebu można uzgodnić zaraz po stwierdzeniu zgonu. Informację o pogrzebie, po ustaleniach z księdzem proboszczem, należy przekazać Zakładowi pogrzebowemu oraz podać do wiadomości poprzez ogłoszenie.

Należy też dostarczyć rachunki związane z pogrzebem oraz akt zgonu do odpowiedniego zakładu ubezpieczeniowego, w którym zmarły był ubezpieczony (ZUS, KRUS) i pobrać zasiłek pogrzebowy. Prawo do zasiłku pogrzebowego przysługuje również w przypadku, gdy chociaż jedna osoba z najbliższej rodziny jest ubezpieczona i stwierdzi, że zmarły był na jej utrzymaniu.

Liturgia pogrzebowa może odbyć się w kościele lub w kaplicy pogrzebowej (cmentarz, zakład pogrzebowy). Po nabożeństwie kondukt udaje się na cmentarz, gdzie przy grobie odbywa się ostatnia część liturgii i następuje złożenie trumny/urny do grobu.

W Kościele ewangelickim nie ma pojęcia "czyśćca" – tradycji, która nie wyrosła na na gruncie biblijnym, ani też nie odprawia się "mszy" w pojęciu Kościoła Rzymskokatolickiego. W związku z powyższym nie odprawia się też mszy za zmarłych. Nie oznacza to, że ginie pamięć o zmarłych. W czasie nabożeństw można wspomnieć swoich bliskich czy znajomych. Wspomnienie takie odbywa się zazwyczaj po kazaniu. W czasie "wspomnienia" ksiądz przytacza personalia zmarłego i podaje, kto o to wspomnienie prosił. Ponadto – co jest najważniejsze – odczytuje stosowny fragment Słowa Bożego o nadziei i zmartwychwstaniu oraz modli się: dziękuje Bogu za życie wspominanej osoby i prosi o błogosławieństwo dla wspominających. Za wspomnienie zazwyczaj uiszcza się dobrowolną ofiarę na cele parafii.

Wspomnienia zmarłego dokonuje się w zależności od potrzeby serca. Najczęściej stosowana jest praktyka, że wspomina się w niedzielę od razu po pogrzebie. Później 6 tygodni po pogrzebie, dalej rok po pogrzebie i w inne rocznice – wg uznania wspominających. Na Mazurach wspomina się zmarłych ponadto w ostatnią niedzielę roku kościelnego – w Niedzielę Wieczności.

Wspomnienie należy zgłosić na kilka dni przed daną niedzielą, w którą ma ono nastąpić. Ponieważ w czasie nabożeństwa stosowany jest projektor i osoby wspominane (nazwisko, data urodzenia i data zgonu oraz zdjęcie) pokazywane są na ekranie, stąd zgłaszając wspomnienie należy/można przynieść zdjęcie (lub kilka do wyboru) osoby/osób wspominanych, do zeskanowania w czasie zgłaszania wspomnienia. Oczywiście zdjęcie zostanie zwrócone.

Wyciąg z Ogólnego Regulaminu Parafialnego (ORP) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP:
§7 2) "Każdy parafianin, mający ukończonych 18 lat i samodzielnie zarobkujący, powinien płacić składkę kościelną w wysokości 1% od swego dochodu względnie zarobku. W uzasadnionych przypadkach może być zwolniony przez Radę Parafialną od opłacania składki kościelnej, po złożeniu umotywowanego wniosku. Młodzież ucząca się, względnie odbywająca służbę wojskową, zwolniona jest z opłacania składki kościelnej lub opłaca składkę w wysokości symbolicznej."

Szczegółowe informacje dotyczące składki kościelnej można znaleźć w "Naszym Informatorze" nr 1 na stronach od 7 do 12. Pokaż ten artykuł w osobnej karcie...


Nasz Informator

Czasopismo Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie


Ukazuje się od 1.09.2014 r. Redakcja i skład: ks. Alfred Borski. Druk: Drukarnia Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Utrzymuje się z ofiar czytelników.

nr 7

Kwiecień - Grudzień 2016
Stron: 68 (460)
Zdjęć: 240 (1430)

Czytaj Pobierz PDF

nr 6

Styczeń - Marzec 2016
Stron: 60 (392)
Zdjęć: 180 (1190)

Czytaj Pobierz PDF

nr 5

Październik - Grudzień 2015
Stron: 76 (332)
Zdjęć: 200 (1010)

Czytaj Pobierz PDF

nr 4

Lipiec - Wrzesień 2015
Stron: 68 (256)
Zdjęć: 160 (810)

Czytaj Pobierz PDFnr 3

Kwiecień - Czerwiec 2015
Stron: 52 (188)
Zdjęć: 130 (650)

Czytaj Pobierz PDF

nr 2

Styczeń - Marzec 2015
Stron: 68 (136)
Zdjęć: 230 (520)

Czytaj Pobierz PDF

nr 1

Wrzesień - Grudzień 2014
Stron: 68 (68)
Zdjęć: 290 (290)

Czytaj Pobierz PDF

Kim jesteśmy?

Podstawowe zasady wiary Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)


 1. Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyznajemy słowami Apostolskiego i Nicejsko-Konstantynopolitańskiego Wyznania Wiary.
 2. Wierzymy, że Słowo Boże, zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, jest jedynym źródłem wiary, a tym samym prawdą dla naszego życia. Nauka Kościoła została zawarta w Księgach Wyznaniowych (Symbolicznych), które dla ewangelików – luteran, są wiernym wykładem Pisma Świętego.
 3. Za normę naszego życia uważamy przykazania zapisane w Dekalogu oraz nauczanie moralne Jezusa Chrystusa.
 4. Cztery podstawy naszego Kościoła to: sola scriptura (jedynie Pismo Święte), solus Christus (jedynie Chrystus), sola gratia (jedynie łaska), sola fide (jedynie wiara).
 5. Naszym dniem świętym jest niedziela. W tym dniu spotykamy się w kościołach na nabożeństwach.
 6. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim są tylko dwa sakramenty: Chrzest Święty oraz Komunia Święta (Sakrament Ołtarza, Eucharystia). Młodzież po raz pierwszy przystępuje do Komunii Świętej w wieku około 15 lat – w dniu konfirmacji (potwierdzenia chrztu świętego i ślubowania wierności Bogu).
 7. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim praktykuje się: powszechną spowiedź wszystkich wiernych, osobistą spowiedź – rozmowę z księdzem, dla tych, którzy pragną szczególnej pociechy, oraz codzienne wyznawanie swoich grzechów w modlitwie przed Bogiem.
 8. Wierzymy, że wierzący zostaje zbawiony jedynie z łaski Bożej, niezależnie od uczynków. Zbawienia nie można zyskać przez zasługi. Bożą łaskę można przyjąć jedynie wiarą, która jest zupełnym zaufaniem Bogu. Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlatego, że jest zbawiony.
 9. Obchodzimy Święta, z których głównymi są: Boże Narodzenie, Zmartwychwstanie Pańskie i Zesłanie Ducha Świętego. Naszym największym świętem jest Wielki Piątek, pamiątka dnia, w którym Jezus Chrystus zbawił człowieka przez swoją śmierć na krzyżu.
 10. Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii. Nie uznajemy odpustów i czyśćca.
 11. W naszym Kościele nie ma sakramentalnego podziału na duchowieństwo i świeckich. Księża są sługami Słowa Bożego, zwiastują to Słowo w kazaniu, udzielają sakramenty, prowadzą pracę katechetyczną i duszpasterską. Parafia jest zarządzana wspólnie przez radę parafialną oraz proboszcza, który jest demokratycznie wybierany przez parafian spośród ordynowanych duchownych.
 12. Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła i państwa. Uważamy jednak, że władzy państwowej należy się szacunek i należy z nią współpracować dla wspólnego dobra.
 13. Najwyższą władzą ustawodawczą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jest Synod Kościoła, wybierany w sposób demokratyczny z grona wszystkich duchownych oraz świeckich członków Parafii. Synod wybiera Biskupa Kościoła, który jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Najwyższą władzą wykonawczą jest Konsystorz, na czele którego stoi Biskup Kościoła.
 14. W skład Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wchodzi sześć Diecezji: Cieszyńska, Katowicka, Mazurska, Pomorsko-Wielkopolska, Warszawska i Wrocławska. W ramach diecezji działają parafie (zbory) – lokalne społeczności wierzących. Nasza Parafia należy do Diecezji Mazurskiej.

Na podstawie PEA Wrocław


Kto pyta, nie błądzi...

Kto pyta, jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta, pozostaje nim do końca. (przysłowie starochińskie)


Progi naszego kościoła (zimą kaplicy w plebanii) otwarte są dla każdego, kto pragnie zbliżyć się do Boga, poznać Jego Słowo lub kto tylko chciałby zobaczyć, jak wygląda ewangelickie nabożeństwo. Warunkiem – jak w każdym przypadku – jest godne zachowanie się w czasie nabożeństwa, zachowanie ciszy i powagi – zgodnie z ogólnie przyjętymi zwyczajami.
W czasie nabożeństwa wykorzystujemy projektor, dzięki czemu na bieżąco można nie tylko śledzić przebieg całego nabożeństwa, ale także aktywnie w nim uczestniczyć. Wyświetlane są wszystkie pieśni oraz części liturgiczne, co sprawia, że nie trzeba się obawiać jakiegoś momentu, w którym nie wiadomo, jak się zachować.
Jeżeli jeszcze przed nabożeństwem pojawią się jakieś pytania, zawsze można skontaktować się z księdzem, który na pewno chętnie wyjaśni wszelkie wątpliwości. Podobnie później można zwrócić się do niego z pytaniami, które pojawiły się w czasie nabożeństwa.

Zgodnie z nauczaniem i praktyką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego do sakramentu Wieczerzy Pańskiej (Eucharystii) mogą przystąpić wszyscy, którzy są ochrzczeni w imię Trójjedynego Boga – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wyznanie ewangelickie nie jest warunkiem przystąpienia do Komunii Świętej.
Przystępujący do Sakramentu Wieczerzy Pańskiej powinni mieć świadomość, że godne spożywanie sakramentu wymaga wiary, iż przyjmujemy prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa. Wierzymy, że także osoby, które bez wiary przystępują do Komunii przyjmują Ciało i Krew Chrystusa, jednak czyniąc tak, ściągają na siebie sąd i nie korzystają ze zbawiennych darów sakramentu Komunii Świętej.
Zachęcamy chrześcijan, którzy pragną przystąpić do Komunii Świętej w naszym Kościele, a którzy zostali pozbawieni takiej możliwości w swojej macierzystej wspólnocie, do kontaktu z naszym duszpasterzem. Pan Jezus wyraźnie powiedział: "Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają." (Ewangelia Mateusza 9,12)

Przynależność do Parafii nie jest warunkiem uczestniczenia w większości jej wydarzeń. Na pewno nie można zostać członkiem tych gremiów, które są wybierane albo które wymagają stosownych kwalifikacji. Ale uczestnictwo w nabożeństwach, czy innych otwartych spotkaniach parafialnych, zaangażowanie się w chórze, czy nawet uczestnictwo w lekcjach religii – zawsze jest mile widziane. Jeżeli pozwoli to na zbliżenie się do naszego Zbawiciela i otwarcie swojego serca na prawdy Słowa Bożego, to należy jedynie się z tego radować.

Nie można zwiedzać kościoła w czasie, gdy odbywa się w nim jakieś nabożeństwo, koncert czy inne oficjalne spotkanie. Można zatem zwiedzić kościół bezpośrednio po nabożeństwie, czy innym spotkaniu, lub też – w przypadku grup – telefonicznie umówić się z księdzem na zwiedzanie. Na pewno uda się znaleźć dogodny termin, który będzie pasował obu stronom.
Za zwiedzanie kościoła nie pobieramy opłaty za wstęp. Będziemy jednak wdzięczni za złożenie ofiary przy wyjściu z kościoła. Najważniejsze, by była złożona ze szczerego serca – wtedy obie strony będą w pełni zadowolone, a do tego radość Pana Boga gwarantowana i bezcenna. :-)

W kościele Ewangelicko-Augsburskim nie odprawia się "mszy", co związane jest z innym rozumieniem ofiary Jezusa Chrystusa, która wg ewangelików dokonała się tylko raz – na krzyżu Golgoty. Stąd nie funkcjonuje u nas opłacanie "mszy za zmarłych", co z kolei związane jest z odrzuceniem nauki o czyśćcu (w Kościele Rzymskokatolickim od lat 1160-1180), jako niezgodnej ze Słowem Bożym. Uważamy bowiem, że czas łaski otrzymuje każdy człowiek za swojego życia i wtedy powinien zabiegać o swoje zbawienie.
Można natomiast prosić księdza o wspomnienie konkretnego zmarłego/zmarłych. Wspomnienie takie odbywa się w czasie nabożeństwa niedzielnego, zazwyczaj po kazaniu. W czasie "wspomnienia" ksiądz przytacza personalia zmarłego i podaje, kto o to wspomnienie prosił. Ponadto – co jest najważniejsze – odczytuje stosowny fragment Słowa Bożego i modli się: dziękuje Bogu za życie wspominanego i prosi o błogosławieństwo dla wspominających. Za wspomnienie zazwyczaj uiszcza się dobrowolną ofiarę na cele Parafii.
Wspomnienia zmarłego dokonuje się w zależności od potrzeby serca. Najczęściej stosowana jest praktyka, że wspomina się w niedzielę od razu po pogrzebie. Później 6 tygodni po pogrzebie, dalej rok po pogrzebie i w inne rocznice – wg uznania wspominających.

W Kościele Ewangelicko-Augsburskim ludzie zwracają się do duchownego na dwa różne sposoby. Jednym z nich jest ogólno przyjęte "proszę księdza". W niektórych Parafiach funkcjonuje również zwracanie się per "pastorze" - zatem mówi się "pastorze" lub "panie pastorze". Zasada jednak jest wszędzie ta sama: jeżeli się kogoś szanuje, to z pewnością forma zwracania się nie jest aż tak istotna, choć nieraz wiele mówi o szacunku.


Serdecznie witamy!

Na nowej stronie internetowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczytnie.

Najlepiej używać przeglądarkę Mozilla Firefox lub Google Chrome

Poprzednia wersja strony wykonana była przez jednego z naszych parafian, pana Ryszarda Jerosza, i przez szereg lat przekazywała podstawowe informacje o naszej parafii i jej historii. Obecnie nadszedł czas na zmianę! Powszechniejszy dostęp do internetu i zdecydowanie szybsza transmisja danych wyzwoliła duży potencjał w postaci nowych technologii, które w zaskakująco ciekawy sposób pozwalają prezentować najróżniejsze informacje. Chcemy zatem pokazać Wam czym żyjemy i kto jest źródłem naszej wiary i zaangażowania. Chcemy pokazać, jak właśnie wiara w Jezusa Chrystusa może zmieniać człowieka oraz to, że warto czytać Biblię. Ona wyraźnie pokazuje nam, jak mamy kształtować nasze życie (List do Rzymian 10,9): Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.

Nasza strona wymaga z pewnością jeszcze drobnych poprawek. Pomimo tego, że jest wykonana jako tzw. strona responsywna (tzn. umiejąca się dostosować do różnych wielkości ekranów), to jednak trzeba to jeszcze przetestować i odpowiednio skorygować. W tym i każdym innym przypadku, gdyby strona zachowywała się niezbyt "przyjaźnie" (= dostrzeżesz jakieś mankamenty), prosimy o powiadomienie nas o swoich spostrzeżeniach czy proponowanych zmianach.

Informacje ułatwiające korzystanie ze strony:

 • Karuzela – Zdjęcia przewijane zaraz po otwarciu strony można zatrzymać najeżdżając myszką na zdjęcie. Przesuwając kursor myszki poza obszar przeglądarki spowoduje ponowne uruchomienie przewijania zdjęć.
 • Informacje > Nasz Informator – można przeglądać w wersji PDF lub jak normalne czasopismo, przewracając po kolei kartki. Tylko wersja PDF pozwala na kopiowanie poszczególnych fragmentów tekstu. W przypadku wykorzystania fragmentów Naszego Informatora do swoich parafialnych publikacji, prosimy o podanie źródła, numeru informatora oraz strony – i oczywiście obowiązkowo – autora, jeżeli taki jest podany. Będzie nam miło, jeżeli otrzymamy krótką informację na temat, gdzie i kiedy jakiś fragment Naszego Informatora został wykorzystany.
  Po naciśnięciu przycisku "Czytaj" otworzy się wersja, w której można przewracać kartki. Można to robić również klikając również w narożnik albo tuż obok krawędzi bocznej kratki. Chcąc powiększyć daną stronę do czytania, lub po powiększeniu ją pomniejszyć, należy kliknąć myszką w środku danej strony. Po powiększeniu można za pomocą myszki przesuwać tą stroną w obrębie ekranu.
 • Nowości > Nowości na tych stronach – tutaj można śledzić zmiany na stronie, czyli to, co zostało do niej dodane w ostatnim czasie.

Grupy działające w naszej parafii

"Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany..." List do Filipian 1,18


Chór CANTABO

Młodzież

Nauczanie kościelne

Szkółka Niedzielna

Godzina Biblijna


Tajemnicą sukcesu Parafii jest (również) zgrany zespół

Nasz zespół tworzą ludzie, którzy całym swoim sercem oddani są Kościołowi – stale też nad tym pracujemy, aby tak było.


ks. Alfred Borski

Urodził się 29.07.1963 r. w Pszczynie, gdzie w 1984 roku kończy Technikum Samochodowe uzyskując równoczeście świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczyna studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Z dniem 1.11.1990 r. zostaje skierowany przez ówczesnego biskupa Kościoła ks. Janusza Narzyńskiego na praktykę do Cieszyna. Ordynowany 26.07.1992 r. w Mikołowie przez ks. bpa Jana Szarka. Z dniem ordynacji zostaje wikariuszem w Cieszynie. W roku 1992 powołuje do życia Informator Parafialny, który od samego początku (do września 2002 r.) docierał do 3300 rodzin ewangelickich w cieszyńskiej parafii. Od 1997 powołuje do życia ogólnopolską Gazetę Ewangelicką, która była wydawana do końca roku 2002 w nakładzie 5300-5500 egzemplarzy. W latach 2000 - 2002 Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży. Od 1.09.2002 przeniesiony przez ówczesnego biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego do parafii we Włocławku, Lipnie i Rypinie. Od 1.07.2003 r. do 27.08.2013 mieszka w Niemczech (Lippstadt), gdzie we wrześniu 2012 r. kończy informatykę w BiB International College w Paderborn. Od 1.09.2013 obejmuje Parafię Ewangelicką w Szczytnie. Ks. Alfred Borski jest wdowcem; ma trójkę dorosłych dzieci, które mieszkają w Niemczech.

alfred.borski@luteranie.pl

692 540 345

Adela Krzenzek

Kuratorka RP

Ryszard Jerosz

Sekretarz RP

Elżbieta Prusik

Skarbnik RP

Ewa Bohlmann

Członek RP

Hubert Jasionowski

Członek RP

Ewelina Kaczyńska

Członek RP

Albert Kilimann

Członek RP

Anna Zyśk

Członek RP (Rańsk)

Aneta Sawicz-Páleník

Monika Wróblewska

Ryszard Jerosz

Członek Synodu Kościoła i Synodu Diecezji Mazurskiej (Radca Diecezjalny)

Albert Kilimann

Członek Synodu Diecezji Mazurskiej

Reinhard Krzenzek

zastępca

Ewa Bohlmann

zastępca

Renata Archacka

Reinhard Krzenzek

Sabina Tamowska


Horst Gollis

zastępca

ks. Alfred Borski

Szczytno

redakcja, skład

dr Mirosława Weremiejewicz

Warszawa

redakcja tekstu

Bożena Kawulok

Cieszyn

korekta


Adam Zalewski

Organista

mgr teol. Beata Tschirschnitz

Szkółka Niedzielna
Godzina Biblijna

Horst Gollis

Kościelny

Bogdan Beauvale

Kurier pocztowy

Sławomir Waloszek

Digitalizacja ksiąg metrykalnych

Joanna Różańska

Korekta po digitalizacji

ks. Jerzy Samiec

Biskup Kościoła
Prezes Konsystorza

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

Ofiacjalna strona WWW

ks. Rudolf Bażanowski

Biskup Diecezji Mazurskiej

Diecezja Mazurska KEA w RP

Ofiacjalna strona WWW


Byłe i obecne kościoły ewangelickie

"Warownym grodem jest nam Bóg..." (Początek hymnu naszego Kościoła)


Szczytno

Kościół z 1719 r.
Znajduje się przy ul. Warszawskiej 1
300 lecie kościoła - 15-18.08.2019

Rańsk

Kościół z 1827 r.
Znajduje się w centrum wioski, przy drodze krajowej nr 600.
190 lecie kościoła - 12-15.08.2017

Gawrzyjałki

Wilhelmsthal

Kościół poświęcono 8.10.1908 r.
Po wojnie przejęty przez państwo
i przekazany społeczności katolickiej.

Jerutki

Klein Jerutten

Kościół z 1734 r.
Po wojnie przejęty przez państwo
i przekazany społeczności katolickiej.

Klon

Liebenberg

Kościół poświęcono 7.02.1937 r.
Po wojnie przejęty przez państwo
i przekazany naszej Parafii. Sprzedany.

Księży Lasek

Fürstenwalde

Kościół poświęcono 31.05.1931 r.
Po wojnie przejęty przez państwo
i przekazany naszej Parafii. Sprzedany.Lipowiec

Lipowitz / Lindenort

Kościół poświęcono 5.10.1906 r.
Po wojnie spalony przez Rosjan.

Opaleniec

Flammberg

Kościół z 1878 r.
Sprzedany przez Parafię w 1988 r.
w ręce prywatne.

Rozogi

Friedrichshof

Kościół poświęcono w 1885 r.
Po wojnie przejęty przez państwo
i przekazany społeczności katolickiej.

Spychowo

Puppen

Kościół poświęcono 2.04.1905 r.
W latach 70-tych zajęty siłą
przez społeczność katolicką.Szymany

Groß Schiemanen

Kościół poświęcono 18.12.1938 r.
Po wojnie przejęty przez państwo
i przekazany społeczności katolickiej.

Świętajno

Schwentainen / Altkirchen

Kościół poświęcono 11.11.1924 r.
Po wojnie przejęty przez państwo
i przekazany społeczności katolickiej.

Targowo

Therwisch

Kościół budowany w latach 1884-1834
Po wojnie przejęty przez państwo
i przekazany społeczności katolickiej.

Trelkowo

Groß Schöndamerau

Kościół z 1767 r.
Po wojnie przejęty przez państwo
i przekazany społeczności katolickiej.Wielbark

Willenberg

Kościół z 1827 r.
Po wojnie nie został zwrócony przez Państwo.


Partnerskie parafie i organizacje

Przyjaźń podwaja radość, a o połowę zmniejsza przykrości. (Francis Bacon)


Herten - Erlöser (Niemcy)

Solingen - Ohligs (Niemcy)

Düsseldorf - Wersten (Niemcy)

Kirche in Jessen

Jessen (Niemcy)

Kreisgemeinschaft Ortelsburg (Niemcy)

Zaprzyjaźnione parafie:

Pasym

Dzięgielów

Ustroń

Salmopol

Wisła Malinka

Havířov-Prostřední Suchá (Czechy)

Warszowice

Żory


Jeżeli możesz nam pomóc...

"W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowo Pana Jezusa,
który sam powiedział: Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać." (Dzieje Apostolskie 20,35)


Konto (Bank Spółdzielczy w Szczytnie):

- złotówkowe: 08 8838 0005 2001 0103 0898 0001

- dewizowe: PL 78 8838 0005 2001 0103 0898 0002

SWIFT: POLUPLPR

Dopisek: D A C H

Jeżeli nie jesteś w stanie nas wesprzeć albo wspomagasz inne cele,
pomóż nam dotrzeć do kogoś, kto chciałby nam pomóc.
A jeżeli i to nie jest możliwe, to przynajmniej módl się za naszą parafię w Szczytnie
i za nasz filiał w Rańsku - to nic nie kosztuje, ale za to ma największą moc.
"Wiele może USILNA modlitwa sprawiedliwego." (Jk 5,16)
To numer 1 na top-liście planowanych remontów

Remont dachu plebanii

W powiązaniu z jubileuszami kościołów w Szczytnie i w Rańsku, mogłoby się wydawać, że wymiana dachu na plebanii nie ma aż takiego znaczenia. Jeżeli jednak właśnie ten obiekt nie zostanie doprowadzony do należytego stanu, będzie to rzutowało na wszystkie inne budynki oraz na wszelkie prace i działania – także te o charakterze czysto duchowym (nabożeństwa, praca z dziećmi i młodzieżą, itp.). Likwidowanie powstałych szkód stale zabiera czas i pieniądze. A jeżeli zrobi się tylko tyle, na ile pozwalają bieżące możliwości finansowe, to zazwyczaj likwiduje się jedynie bieżące uszkodzenie oraz jego wynik – czyli prowizorycznie tynkuje się naprawione miejsce i maluje się je, żeby nie było widać zbyt dużej różnicy w porównaniu z pozostałą częścią ściany. No i modli się, żeby kolejna awaria nie zdarzyła się zbyt wcześnie…

Stan budynków parafialnych jest bardzo zły. Przez szereg lat były prowadzone drobne naprawy i remonty, ale ze względu – tak się domyślam – na brak wystarczającej ilości pieniędzy oraz po części brak konkretnej wizji czy pomysłu (bez pieniędzy trudno jest je wypracować), było robione tylko to, co w danej chwili było najpotrzebniejsze. Wiadomą sprawą jest, że podstawą każdego domu są nieprzepuszczające wody fundamenty i dach. W plebanii problemem jest właśnie dach. Jeżeli nie wykona się wymiany dachu (ponad 30% krokwi i belek jest zgnita, a dachówka kruszy się ze starości), to wszelkie inne naprawy nie będą miały większego sensu. Jeżeli już dach będzie skutecznie ochraniał przed deszczem, przyjdzie kolej na wymianę instalacji elektrycznej oraz wodnej i CO. A potem będzie miało sens wykończenie pomieszczeń, bo będzie gwarancja, że za niedługo nie będzie trzeba robić dziury w ścianie, by zlikwidować jakąś usterkę.

Podobnie ma się sprawa z kanalizacją, która raz po raz się zapycha – co w ostatnim czasie kilkukrotnie spowodowało zalewanie piwnic oraz ściany i sufitu obok łazienki na piętrze. Wymiana tylko tych miejsc, w których są nieszczelności, na nic się zda, bo w sumie generuje to o wiele większe koszty.


W najbliższym czasie przygotujemy obszerniejszą dokumentację fotograficzną.

Konto (Bank Spółdzielczy w Szczytnie):

- złotówkowe: 08 8838 0005 2001 0103 0898 0001

- dewizowe: PL 78 8838 0005 2001 0103 0898 0002

SWIFT: POLUPLPR

Dopisek: S Z C Z Y T N O – K O Ś C I Ó Ł

Jeżeli nie jesteś w stanie nas wesprzeć albo wspomagasz inne cele,
pomóż nam dotrzeć do kogoś, kto chciałby nam pomóc.
A jeżeli i to nie jest możliwe, to przynajmniej módl się za naszą parafię w Szczytnie
i za nasz filiał w Rańsku – to nic nie kosztuje, ale za to ma największą moc.
"Wiele może USILNA modlitwa sprawiedliwego." (Jk 5,16)
Tutaj najpilniejszą sprawą jest naprawa fundamentów

Remont kościoła w Szczytnie

W roku 2019 kościół w Szczytnie będzie obchodził jubileusz 300-lecia. To niezwykle ważny jubileusz, który szczególnie przypomina nam o latach świetności tych ziem, kiedy ewangelicy byli żywym świadectwem pracowitości, staranności oraz wzorowego współżycia. Kościół w Szczytnie był remontowany w latach 2000-2007. I w tym przypadku remont wykonany był bardzo powierzchownie – i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Pięknie odnowiono elewację, ale nie wzięto pod uwagę faktu, że problemy zaczynają się tam, gdzie fundamenty są nieszczelne, a dach cieknie. W Szczytnie problemem były i są fundamenty, które są wprawdzie z kamienia, ale łącząca je spoina całkowicie straciła swoją elastyczność i dlatego przepuszcza wilgoć. Ta wnika pod tynki elewacji, rozsadza je w czasie mrozów i... efekt jest widoczny gołym okiem. Dodatkowym dużym problemem w Szczytnie są pożerane przez korniki ołtarz, ambona i ławki. Również na to chcemy starać się o pieniądze ze środków unijnych lub innych źródeł. Wniosek o pokrycie kosztów badań konserwatorskich został złożony na początku lutego w Urzędzie Marszałkowskim. Mamy nadzieję, że będzie można ruszyć z pracami... Potrzebne też są pieniądze stanowiące wkład własny, którego nasza liczebnie mała Parafia nie jest w stanie zagwarantować...


W najbliższym czasie przygotujemy obszerniejszą dokumentację fotograficzną.

Konto (Bank Spółdzielczy w Szczytnie):

- złotówkowe: 08 8838 0005 2001 0103 0898 0001

- dewizowe: PL 78 8838 0005 2001 0103 0898 0002

SWIFT: POLUPLPR

Dopisek: R A Ń S K – K O Ś C I Ó Ł

Jeżeli nie jesteś w stanie nas wesprzeć albo wspomagasz inne cele,
pomóż nam dotrzeć do kogoś, kto chciałby nam pomóc.
A jeżeli i to nie jest możliwe, to przynajmniej módl się za naszą parafię w Szczytnie
i za nasz filiał w Rańsku - to nic nie kosztuje, ale za to ma największą moc.
"Wiele może USILNA modlitwa sprawiedliwego." (Jk 5,16)
Tutaj najpilniej trzeba wykonać drenaż wokół kościoła oraz remont dachu

Remont kościoła w Rańsku

W roku 2017 kościół w Rańsku będzie obchodził swoje 190-lecie. Jubileusz ten przypomina nam wszystkim o latach świetności tych ziem, kiedy ewangelicy byli żywym świadectwem pracowitości, staranności oraz wzorowego współżycia. Kościół w Rańsku był remontowany w latach 2000-2005. Pięknie odnowiono elewację, ale nie wzięto pod uwagę faktu, że problemy zaczynają się tam, gdzie fundamenty są nieszczelne, a dach cieknie. W Rańsku nie wykonano odpowiedniego drenażu wokół kościoła oraz wymiany dachu. Cała więźba mocno się zestarzała, a dachówki leżą przez to na tyle niestabilnie, że raz po raz są przesuwane przez kuny. I na ten remont będziemy starać się o pieniądze ze środków unijnych lub innych źródeł. Problemem jest jedynie to, że z reguły każdy regulamin przydzielania takich dotacji wymaga posiadania pewnej puli własnych środków... Zaś żeby złożyć wniosek, muszą być wykonane badania, które kosztują ponad 25 tys. złotych... I błędne koło zaczyna się toczyć: bez pieniędzy nie ma wymaganych badań, bez badań oraz wkładu własnego nie ma dotacji na remont...


W najbliższym czasie przygotujemy obszerniejszą dokumentację fotograficzną.

Konto (Bank Spółdzielczy w Szczytnie):

- złotówkowe: 08 8838 0005 2001 0103 0898 0001

- dewizowe: PL 78 8838 0005 2001 0103 0898 0002

SWIFT: POLUPLPR

Dopisek: R A Ń S K - K A P L I C A

Jeżeli nie jesteś w stanie nas wesprzeć albo wspomagasz inne cele,
pomóż nam dotrzeć do kogoś, kto chciałby nam pomóc.
A jeżeli i to nie jest możliwe, to przynajmniej módl się za naszą parafię w Szczytnie
i za nasz filiał w Rańsku - to nic nie kosztuje, ale za to ma największą moc.
"Wiele może USILNA modlitwa sprawiedliwego." (Jk 5,16)
Tutaj potrzeba najpierw odświeżyć kaplicę i salkę parafialną

Remont domu parafialnego w Rańsku

Wszelkie spotkania parafialne, a od tego roku szkolnego lekcje religii (2 grupy, 8 uczniów) odbywają się w sali parafialnej. Ponadto w budynku plebanii znajduje się również kaplica, w której odbywają się zimową porą nabożeństwa. W zasadzie cały budynek plebanii wymaga gruntownego remontu. Na razie jednak myślimy o tym, by wymienić okna oraz by przynajmniej wymalować te pomieszczenia (ostatnie malowanie było ok. 30 lat temu!). Jeżeli znajdzie się więcej pieniędzy, pomyślimy o bardziej kompleksowym remoncie. Obecnie w Rańsku uczęszcza na nabożeństwa 50-70% parafian z 43 należących do tego filiału. Zatem na pewno też warto inwestować, bo również zainteresowanie naszym Kościołem wzrasta!


W najbliższym czasie przygotujemy obszerniejszą dokumentację fotograficzną.

Konto (Bank Spółdzielczy w Szczytnie):

- złotówkowe: 08 8838 0005 2001 0103 0898 0001

- dewizowe: PL 78 8838 0005 2001 0103 0898 0002

SWIFT: POLUPLPR

Dopisek: H O T E L I K

Jeżeli nie jesteś w stanie nas wesprzeć albo wspomagasz inne cele,
pomóż nam dotrzeć do kogoś, kto chciałby nam pomóc.
A jeżeli i to nie jest możliwe, to przynajmniej módl się za naszą parafię w Szczytnie
i za nasz filiał w Rańsku - to nic nie kosztuje, ale za to ma największą moc.
"Wiele może USILNA modlitwa sprawiedliwego." (Jk 5,16)
Plany na przyszłość...

Przebudowa hoteliku parafialnego

W latach 70-tych XX w. ówczesne władze państwowe odkupiły od parafii olbrzymi pas ziemi, na którym obecnie stoi budynek spółdzielni mieszkaniowej (część zajmuje Bank PKO) oraz blok mieszkalny przy ul. Narońskiego. Za pieniądze ze sprzedaży ówczesny proboszcz ks. Paweł Kubiczek wybudował „hotelik”, w którym na piętrze znajdują się trzy pokoje gościnne ze wspólną kuchnią, ubikacją i łazienką, zaś na parterze – trzy garaże. I ten budynek wymaga pilnego remontu, którego tak naprawdę nie opłaca się robić... Przy obecnych standardach zdecydowana większość gości przyjeżdżających z Niemiec woli skorzystać z hoteli znajdujących się w pobliżu, aniżeli korzystać naszych pokoi gościnnych, bo nie chce dzielić ubikacji lub łazienki z innymi osobami. Pokoje są bardzo skromnie wyposażone, a począwszy od posadzek i okien, wszędzie widać konieczność przeprowadzenia remontu. Przy obecnej ilości łóżek jakikolwiek gruntowny remont nie zwróci się nawet za 30 lat. Poza tym, jeżeli nie zwiększy się ilości pokoi i nie podniesie standardu (w każdym pokoju łazienka), to nie ma co liczyć na większy napływ gości, zatem na większe dochody.

Te właśnie powody oraz fakt, że w pierwszym kwartale roku 2016 będzie otwarte międzynarodowe lotnisko w Szymanach (10 km od parafii), przyczyniły się do powstania nowej koncepcji: budowa nowego domu gościnnego, który pomieściłby 50 osób w pokojach głównie 2 osobowych (również 1-osobowe i apartamenty dla rodzin z małymi dziećmi). Oczywiście każdy pokój wyposażony byłby w łazienkę, a niektóre również w niszę kuchenną.

W tym momencie pojawia się pytanie o pieniądze. Na pewno będzie to droższa inwestycja niż wyremontowanie obecnego budynku, bo nie tylko będzie dużo więcej pokoi – a także łazienek, ale potrzebna będzie również stołówka i zaplecze kuchenne. Jak to sfinansować?

Tutaj zwracamy się szczególnie do osób albo rodzin bardziej zamożnych, które pochodzą właśnie z terenu Szczytna. Chcemy prosić Was, abyście ufundowali jeden pokój, który byłby szczególnym Waszym darem dla naszej Parafii. Każda osoba/rodzina, która zdecyduje się na taką inwestycję/formę pomocy, będzie miała prawo do zdecydowania, jak wykupiony pokój będzie wyglądał (kolor, wykończenie, obrazki, meble, itp.) oraz będzie miała prawo do korzystania z tego pokoju przez jeden miesiąc w ciągu przynajmniej 20 lat (dokładne warunki zostaną przygotowane, gdy będzie wiadomo, że pomysł ten znajdzie fundatorów i będzie mógł być zrealizowany). W ciągu pozostałych 11 miesięcy z tych sponsorowanych pokoi będzie mogła korzystać Parafia, by je odpłatnie wynajmować na ogólnych zasadach. Zatem sponsorowanie jednego z pokoi będzie pozostawieniem tutaj w Szczytnie widzialnego znaku obecności danej osoby czy rodziny fundującej (przed wejściem do pokoju będzie tablica, na której będzie widniało, kto jest jego fundatorem) oraz zabezpieczeniem finansowym Parafii. Parafia zaś mając pokoje będzie mogła je wynajmować - co przyniesie jej dodatkowy przychód, a tym samym zabezpieczenie finansowe na przyszłość. Do tego też mogą powstać nowe miejsca pracy – co dla naszego regionu jest niezwykle istotne.


W najbliższym czasie przygotujemy obszerniejszą dokumentację fotograficzną.

Konto (Bank Spółdzielczy w Szczytnie):

- złotówkowe: 08 8838 0005 2001 0103 0898 0001

- dewizowe: PL 78 8838 0005 2001 0103 0898 0002

SWIFT: POLUPLPR

Dopisek: DOM SENIORA

Jeżeli nie jesteś w stanie nas wesprzeć albo wspomagasz inne cele,
pomóż nam dotrzeć do kogoś, kto chciałby nam pomóc.
A jeżeli i to nie jest możliwe, to przynajmniej módl się za naszą parafię w Szczytnie
i za nasz filiał w Rańsku - to nic nie kosztuje, ale za to ma największą moc.
"Wiele może USILNA modlitwa sprawiedliwego." (Jk 5,16)
Marzenia, które będą mogły się spełnić być może również dzięki Tobie...

Rezydencja dla seniorów

To pomysł najbardziej wybiegający w przyszłość, choć oczywiście bardzo możliwy do realizacji. Warunkiem rozpoczęcia jest również zebranie odpowiedniej kwoty pieniędzy oraz ewentualnych chętnych, którzy chcieliby spędzić późną jesień swojego życia w cieniu szczycieńskiego kościoła, a jednocześnie w nowoczesnym domu, usytuowanym w ogrodzie za domem parafialnym. Wstępny projekt budynku, który jest przewidziany dla 12 rodzin, został wykonany przez architekta Andrzeja Markowskiego. Wygląda naprawdę imponująco! Na razie to tylko pomysł, który również mógłby przyczynić się do zapewnienia stabilnej przyszłości naszej Parafii. Na ile będzie to możliwe, pokaże właśnie przyszłość...


W najbliższym czasie przygotujemy obszerniejszą dokumentację fotograficzną.


Kontakt

Nasz adres:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Szczytnie
ul. Warszawska 1
12-100 Szczytno


Telefon:

Jeśli dzwonisz z kraju: 89 - 624 25 29

Jeśli dzwonisz z zagranicy: 0048 - 89 - 624 25 29


Poczta elektroniczna (email):szczytno@luteranie.pl


Konto (Bank Spółdzielczy w Szczytnie):

- złotówkowe: 08 8838 0005 2001 0103 0898 0001

- dewizowe: PL 78 8838 0005 2001 0103 0898 0002

SWIFT: POLUPLPR


NIP: 745-181-28-15