DarowiznyWszystkim, którzy czują potrzebę wsparcia Parafii E-A w Szczytnie oddajemy możliwość dokonywania dowolnych wpłat (darowizn) poprzez bezpieczne płatności internetowe DotPay lub tradycyjnym przelewem bankowym.

Datki darowizny na cele kultu religijnego uprawniają do uwzględnienia ulgi w rozliczeniu podatkowym z Urzędem Skarbowym
Kwota:

Cel: można wpisać inny cel zgodny z wolą darczyńcy, np. remont kościoła

Za każdy dar serdecznie dziękujemy!

Darowizny można przekazać również tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy Parafii prowadzony w Banku Spółdzielczym w Szczytnie Nr 08 8838 0005 2001 0103 0898 0001


Regulamin

Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis Dotpay sp. z o.o. na rzecz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Szczytnie,

1.  Niniejszym regulamin określa warunki przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie https://szczytno.luteranie.pl poprzez operatora płatności Dotpay sp. z o. o.

2.  Strona internetowa https://szczytno.luteranie.pl  jest administrowana przez Parafię Ewangelicko - Augsburską w Szczytnie, ul. Warszawska 1, 12-100 Szczytno, NIP: 745-181-28-15, REGON:  510468429, tel. +48 89 624 25 29, zwany dalej Parafią.

3.  Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności Dotpay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 28b, 30-552 Kraków (https://www.dotpay.pl), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym, zwaną dalej Dotpay.

4.  Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.

5.  Przekazane darowizny wykorzystane zostaną wyłącznie na cele statutowe Parafii, w tym na działalność kultu religijnego, charytatywną, opiekuńczą, oświatową, kulturalną, pożytku publicznego, w zakresie opieki nad zabytkami oraz inną, zgodną z zasadami i potrzebami Kościoła.

6.  Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Dotpay.

7.  Wpłat darowizn online dokonywane są z użyciem przelewu elektronicznego obsługiwanego przez Dotpay.

8.   W celu przekazania darowizny należy na stronie  https://szczytno.luteranie.plwybrać cel i wysokości darowizny, zaznaczyć okienko z akceptacją niniejszego regulaminu, a następnie kliknij ikonę „dotpay” w celu przekierowania do serwisu Dotpay.

9.  Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności Dotpay nie podlegają zwrotom.

10.   Parafia zapewnia ochronę danych osobowych otrzymanych od Dotpay zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych od Dotpay w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest Dotpay.

11.  Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców otrzymane od Dotpay przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji umowy darowizny, w tym obsługi bankowej i księgowej darowizn, a także w celu realizacji uzasadnionego interesu Kościoła oraz z zachowaniem warunków określonych w klauzuli informacyjnej.

12.   Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.

13.   Darczyńcy dokonujący płatności za pośrednictwem serwisu Dotpay mogą składać reklamację dotyczące Usługi Płatności Dotpay, jeżeli przekazana przez niego darowizna nie została zrealizowana lub została zrealizowane niezgodnie z  Regulaminem Współpracy z Dotpay dostępnym tu. Reklamacje można składać w formie:

     a)   pisemnej – osobiście w siedzibie Dotpay lub przesyłką pocztową w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.);

     b)   ustnej – dzwoniąc na numer telefonu: +48 12 688 26 00 albo składając oświadczenie do protokołu podczas wizyty w siedzibie Dotpay;

     c)   elektronicznie – wysyłając wiadomości na adres poczty elektronicznej: bok@dotpay.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.dotpay.pl

14.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowaniemają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

koniec strony