Duchowni Parafii E-A w SzczytnieOkres po roku 1945

Proboszczowie Parafii

Duchowni głoszący Słowo Boże na terenie obecnej Parafii

Okres przed rokiem 1945Ks. Alfred Borski - duszpasterz Parafii od 1 września 2013 r.

Alfred Borski

      Urodził się 29.07.1963 r. w Pszczynie, gdzie w 1984 roku kończy Technikum Samochodowe uzyskując równoczeście świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczyna studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Z dniem 1.11.1990 r. zostaje skierowany przez ówczesnego biskupa Kościoła ks. Janusza Narzyńskiego na praktykę do Cieszyna. Ordynowany 26.07.1992 r. w Mikołowie przez ks. bpa Jana Szarka. Z dniem ordynacji zostaje wikariuszem w Cieszynie. W roku 1992 powołuje do życia Informator Parafialny, który od samego początku (do września 2002 r.) docierał do 3300 rodzin ewangelickich w cieszyńskiej parafii. Od 1997 powołuje do życia ogólnopolską Gazetę Ewangelicką, która była wydawana do końca roku 2002 w nakładzie 5300-5500 egzemplarzy. W latach 2000 - 2002 Ogólnopolski Duszpasterz Młodzieży. Od 1.09.2002 przeniesiony przez ówczesnego biskupa Kościoła Janusza Jaguckiego do parafii we Włocławku, Lipnie i Rypinie. Od 1.07.2003 r. do 27.08.2013 mieszka w Niemczech (Lippstadt), gdzie we wrześniu 2012 r. kończy informatykę w BiB International College w Paderborn. Od 1.09.2013 obejmuje Parafię Ewangelicką w Szczytnie. Ks. Alfred Borski jest wdowcem; ma trójkę dorosłych dzieci, które mieszkają w Niemczech.

Ks. Szymon Czembor - Proboszcz Parafii od 31 marca 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Szymon Czembor

      Urodził się w 1970 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Po ukończeniu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie został ordynowany dnia 6 listopada 1994 r. w Ustroniu. W latach 1994-1996 wikariusz w Ustroniu a następnie w latach 1996-1998 wikariusz Parafii Św. Trójcy w Warszawie. Przez rok przebywał w Kanadzie, gdzie pomagał w posłudze duszpasterskiej w Polskim Kościele Ewangelicko – Augsburskim św. Jana w Toronto. Od 1998 r. wikariusz a następnie od roku 2000 proboszcz Parafii E-A w Tarnowskich Górach. W latach 2002-2012 administruje również Parafią Laryszów. W roku 2008 administrował także Parafią Bytom-Miechowice. Od 2003 r. żonaty z Karoliną z d. Żyła. 19 grudnia 2011 r. Zgromadzenie Parafialne Parafii E-A w Szczytnie wybiera ks. Sz. Czembora na proboszcza swej Parafii.


Ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz - Proboszcz Parafii od 1 maja 1991 do 18 lipca 2011 r..

[Rozmiar: 6154 bajtów]

      Ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz urodził się 10 marca 1948 r. w Warszawie. Jako młody chłopak zainteresował się starożytnością i chciał studiować archeologię. Choć nie dostał się na wymarzone studia, przez rok jako wolny słuchacz uczestniczył w wykładach prof. Kazimierza Michałowskiego. Pod wpływem ks. Karola Messerschmitta zdecydował się na studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zachęcony możliwością poznawania języków biblijnych, zwłaszcza hebrajskiego. Pierwsza miłość do starożytnego Egiptu nigdy w Nim nie wygasła (potrafił czytać i pisać hieroglify), stał się także cenionym znawcą języków biblijnych. Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. Po ordynacji w dniu 3 grudnia 1972r. zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej na Mazury - jako wikariusz w Parafii w Ostródzie, a następnie w roku 1984 zostaje wybrany Proboszczem tej Parafii. Po przejściu ks. sen. Pawła Kubiczka na emeryturę i ogłoszeniu przez Konsystorz wakatu w Parafii E-A w Szczytnie zgłasza swoją kandydaturę na Proboszcza w Szczytnie. Zgromadzenie Parafialne w dniu 1 maja 1991 r. wybiera Ks. A. Tschirschnitza na Proboszcza Parafii.


ks.  Alfred

W 2005 r. otrzymuje z rąk Starosty Szczycieńskiego honorową statuetkę Juranda.


Jurand

Równolegle z pracą duszpasterską zajmował się praca naukową. Był adiunktem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ze specjalizacją biblista - Stary Testament. W styczniu 1988 roku obronił rozprawę doktorską, zaś w listopadzie 2008 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego ChAT. 14 kwietnia 2011 roku, trzy miesiące przed śmiercią, zdał kolokwium habilitacyjne na podstawie pracy "Kult Baala i Aszery" w tekstach Starego Testamentu. Studium historyczno-teologiczne. Miał tak wiele planów na przyszłość – m.in. chciał wydać drugie, rozszerzone i poprawione, wydanie Był również wybitnym znawcą języków starożytnych: hebrajskiego, aramejskiego, greckiego, łacińskiego i staro - egipskiego.Profesor Alfred

W roku 1995 na mocy uchwały przyjętej przez Komitet Krajowy Towarzystwa Biblijnego w Polsce powołano do życia Międzynarodowy Zespół Tłumaczy, w skład którego weszli oficjalni przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Zadaniem tego zespołu jest przygotowanie ekumenicznego przekładu Pisma Świętego. W roku 2001 ukazało się ekumeniczne wydanie Nowego Testamentu oraz Księgi Psalmów. Księga Psalmów zostało w całości przetłumaczona z języka hebrajskiego przez ks. prof. dr hab. Alfreda Tschirscnitza. W przygotowaniu do druku jest ekumeniczny przekład Starego Testamentu. Ks. prof. dr hab. Alfred Tschirschnitz był autorem tłumaczeń Ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Królewskiej, Estery, Izajasza oraz Dwunastu Proroków Mniejszych (Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza. Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza) .
     Księga Psalmów zostało w całości przetłumaczona z języka hebrajskiego przez ks. dr Alfreda Tschirscnitza. W przygotowaniu do druku jest ekumeniczny przekład Starego Testamentu. Ks. dr Alfred Tschirschnitz jest autorem tłumaczeń Ksiąg: Rodzaju, Wyjścia, Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów, 1 i 2 Królewskiej, Estery, Izajasza oraz Dwunastu Proroków Mniejszych.
      Umiera 18 lipca 2011 r. Spoczął na cmentarzu komunalnym w Szczytnie przy ul. Mazurskiej, obok swojej mamy

- praca duszpasterska = galeria>>>>>>

1970 - 1991 Ks. Paweł Kubiczek

[Rozmiar: 6096 bajtów]

          Ks. Paweł Kubiczek urodził w dniu 19 grudnia 1925 na Zaolziu (Republika Czeska) Przed wojną uczęszczał do szkoły średniej w Trzyńcu. Wybuch II wojny światowej przerywa naukę. W czasie okupacji pomaga matce prowadzić gospodarstwo rolne, a później pracuje jako pracownik fizyczny w hucie szkła. Po zakończeniu wojny rozpoczyna naukę w liceum pedagogicznym. Szkołę średnią kończy w roku 1948 i w tym samym roku rozpoczyna studia na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego. Po uzyskaniu dyplomu zostaje skierowany do pracy na Mazury do Szczytna. Po krótkim okresie pracy na Mazurach zostaje ordynowany w 1952 r.. Wybranką jego serca zostaje Mazurka Ruth Bank. Całe swoje dorosłe życie poświęcił pracy duszpasterskiej na Mazurach: Szczytno, Księży Lasek, Ostróda, Olsztyn, Ryn, Szczytno.
W lutym roku 1966 zostaje wybrany seniorem Diecezji Mazurskiej, które to zaszczytne i odpowiedzialne stanowisko pełni do roku 1991. W roku 1970 zostaje wybrany Proboszczem Parafii w Szczytnie. Kieruje tą Parafią do roku 1991, kiedy to przechodzi na emeryturę.
Umiera w Essen w nocy z 18 na 19 października 2001 r.


WSPOMNIENIE

Ks. senior Paweł Kubiczek był nie tylko proboszczem. Ale przede wszystkim „prawdziwym człowiekiem”. Zawsze otwarty, chętny do rozmów z wszystkimi, niezależnie od wieku, pochodzenia, czy wyznania. Był to człowiek spokojny, bez konfliktowy, nie wchodził nikomu w drogę. Skory do żartów, pogodnego usposobienia, o pozytywnym nastawieniu do ludzi. Miał zwyczaj składania życzeń swoim parafianom z okazji ich urodzin. Z ojcowską troską dbał o swój zbór. W każdej wolnej chwili odwiedzał ich prywatnie, znał każdego. Docierał nawet do najbardziej oddalonych miejsc. Lubił spacerować po mieście, z daleka witał, zatrzymywał się, aby pogawędzić. Był znaną osobą w Szczytnie, szanowany przez mieszkańców - także innych wyznań.
         Myślimy,że bardzo dobrze czuł się na ziemi mazurskiej, tak jak gdyby  tu się urodził. Był związany z tą ziemią - znał Mazurów, ich zwyczaje i tradycje. Przebywając w Niemczech – tęsknił za rodzinnymi stronami, ponieważ nigdy nie przerwał swoich kontaktów. Przeciwnie, pragnął zawsze jak najwięcej dowiedzieć  się o swoich parafianach, przy każdej  zdarzającej się okazji.
         Ksiądz senior Paweł Kubiczek pozostanie w naszej pamięci jako  bardzo duży autorytet moralny – duszpasterz i z motywów osobistych – PRZYJACIEL.

W Świątyni Pana zamieszka

Ten, kto nienagannie źyje, czyni sprawiedliwość i w sercu swoim zachowuje prawdę.

(Księga Psalmów 15.2)

Maria i Ryszard Jerosz


1964 - 1970 ks. Henryk Ćmok

cmok

          Ks. Henryk Ćmok urodził się 24 sierpnia 1932 r we Wieszczętach. Ordynowany 14 kwietnia 1957 r w Nidzicy. Do roku 1960 jest wikariuszem a następnie Proboszczem Parafii E-A w Wielbarku. Jesienią 1963 r. zostaje administratorem Parafii w Szczytnie, gdzie 19 stycznia 1964 wybrany zostaje Proboszczem. Instalacja nastąpiła w dniu 15 września 1964 r. W latach 1966 - 1967 jest konseniorem Diecezji Mazurskiej. Typ pracownika ewangelizacyjnego. Ożeniony z Ireną z d. Kendziora. Dwie córki: Ewa i Renata. W styczniu 1970 wyjeżdża do Niemiec. Obejmuje Parafię w Ennepetal w Północnej Nadrenii Westfali, którą prowadzi do emerytury. Umiera w dniu 1 listopada 2007r..
1951 - 1963 Ks. dr Alfred Jagucki

Ks. dr. Alfred Jagucki

          Ks. Dr Alfred Jagucki urodził się 21 marca 1914 r. w Kramnikach koło Wiżajn na Suwalszczyźnie. Ukończył gimnazjum w Suwałkach a następnie studia wyższe na Uniwersytecie Warszawskim. Ordynowany w roku 1938 w Warszawie przez ks. bp Juliusza Burschego , został skierowany do Polskiej Parafii Ewangelickiej w Łodzi. Stamtąd w lipcu 1939 r. został przeniesiony do pracy w rodzinnych stronach - do dwujęzycznej parafii w Wiżajnach.
Od sierpnia 1940 do końca wojny ukrywał się przed gestapo w wermachcie, gdzie był sanitariuszem i tłumaczem wojskowym.
           W październiku roku 1945 podejmuje pracę duszpasterską na Mazurach, najpierw w Sorkwitach, a następnie od roku 1951 w Szczytnie. 3 października 1958 zostaje powołany na stanowisko najpierw p.o. a w pół roku później seniora Diecezji Mazurskiej, którą to funkcję pełnił do roku 1963. W roku 1963, rozgoryczony wyjazdami Mazurów "za Odrę", rezygnuje z pracy duszpasterskiej w Szczytnie i przenosi się na Śląsk Cieszyński, gdzie zostaje Proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiego w Cieszynie. W styczniu 1967 roku biskup Andrzej Wantuła mianował go duszpasterzem Diakonatu w Dzięgelowie i tam, w Domu Opieki "Emaus", po przejściu na emeryturę w roku 1984, zamieszkał.
           Zaliczał się do liderów ruchu ewangelizacyjno - misyjnego. Był członkiem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz radcą Rady Synodalnej. W 1964 roku, na podstawie rozprawy " Pochodzenie wszechświata, życia i człowieka w ujęciu biblijnym i przyrodniczym" Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie nadała ks. Alfredowi Jaguckiemu stopień doktora teologii.
Autor książek i artykułów teologicznych; cieszył się uznaniem jako kaznodzieja i zwolennik ekumenizmu.
            Umiera w dniu 28 czerwca 2004 r. w Dzięgielowie koło Cieszyna.


1945 - 1951 Ks. Jerzy Sachs

sachs

          Ks. Jerzy Sachs urodził się 24 marca 1911 roku w Stawiszynie. Uczęszczał do gimnazjum w Turku. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Ordynowany w Warszawie 27 lutego 1938 roku i równocześnie mianowany wikariuszem w Łodzi. Na tym stanowisku pozostawał do chwili aresztowania przez hitlerowców w dniu 11 grudnia 1939 roku. Po zwolnieniu, w dniu 25 maja 1940 roku wyjeżdża do Warszawy. Uczy w Gimnazjum im. Anny Wazówny i wyręcza w czynnościach duszpasterskich ks. radcę A. Lotha.
          Po wyzwoleniu wraca do pracy duszpasterskiej. Najpierw w Łodzi jako administrator parafii Św. Trójcy, gdzie bierze udział w odbudowywaniu i restytuowaniu zniszczonych parafii ewangelickich, m..in. w Radogoszczy, Zgierzu, Ozorkowie i Łęczycy. W listopadzie 1945 roku wyjeżdża na Mazury z nominacją na administratora parafii w powiecie szczycieńskim z siedzibą w Szczytnie. W roku 1951, po wyjściu z więzienia opuszcza Szczytno, przenosi się do Kalisza, gdzie zostaje wybrany na proboszcza parafii. Jednocześnie jest administratorem parafii w Turku i Stawiszynie. Od 1960 roku jest również administratorem parafii w Poznaniu a od stycznia 1962 - parafii w Ostrowie Wlkp..
           Umiera w dniu 4 stycznia 1977 rDuchowni głoszący Słowo Boże na terenie obecnej Parafii

Od marca do lipca 2011 r. w czasie choroby ks. prof. dra Alfreda Tschirschnitza

     Od marca do lipca 2011 r. nabożeństwa w naszym kościele odprawiane były przez:mgr teol.Beata Tschirschnitz


Beata Tschirschnitz

     Beata Tschirschnitz, z d. Ryba, urodziła się 20 marca 1948 r. w Cieszynie. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego studiowała filologię polską w Studium Nauczycielskim w Cieszynie. Ukończyła je pracą dyplomową nt. „Urody życia” Stefana Żeromskiego (szkic monograficzny). Następnie w latach 1968-73 studiowała w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ukończyła je otrzymaniem magisterium i pracą magisterska, która obejmowała życie i ideały wychowawcze Jana Amosa Komeńskiego. W tym samym roku wyszła za mąż za ks. prof. Alfreda Tschirschnitz, z którym przeżyła 38 lat.
Po zamieszkaniu w Ostródzie rozpoczęła pracę w parafii jako katechetka. W 1991 roku przeniosła się razem z mężem do Szczytna, gdzie kontynuowała pracę katechetki. Oprócz lekcji religii prowadziła szkółki niedzielne, godziny biblijne, zebrania młodzieżowe, dbała o czystość i estetykę zarówno kościoła jak i innych pomieszczeń parafialnych i ogrodu. Odprawiała również nabożeństwa czytane zastępując męża podczas jego choroby. W 2012 roku przeszła na emeryturę.


Ks. Witold Twardzik – Proboszcz Parafii E-A w Pasymiu – administrator Parafii E-A w Szczytnie od lipca 2011 r. do końca marca 2012 r.

ks. Witold Twardzik

          Urodził się 18 stycznia 1964 r. w Świdnicy. Ukończył teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Ordynowany w dniu 30 października 1988 r. Z dniem ordynacji przybył w 1988 r. na Mazury. Został wikariuszem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pasymiu. Dnia 1 kwietnia 1992 r. został tu mianowany administratorem parafii. W 1996 r. został wybrany na stanowisko proboszcza. W latach 1992-2001 był duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Mazurskiej.       Od początku pracy kościelnej w Pasymiu oprócz opieki duszpasterskiej zajmuje się naprawami i konserwacją zabytkowego kościoła. Jako miłośnik muzyki organowej (sam gra na tym instrumencie), zajął się też renowacją zabytkowych organów, zapraszając do Pasymia dyrygenta, organistę i kompozytora muzyki kościelnej prof. Oskara Gottlieba Blarra z Dusseldorfu, który swoim autorytetem wspierał jego starania o odbudowę organów w kościele ewangelickim w Pasymiu ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i pierwszy dokonał uroczystej inauguracji tego instrumentu w roku 1998.
W 1999 r. ks. Witold Twardzik zainicjował i organizuje nadal Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, zapraszając znanych wykonawców z kraju i z zagranicy. Na diecezjalnym zjeździe chórów. który odbył się w Pasymiu, grą na organach zadebiutowała córka duchownego, nastoletnia Klaudia Twardzik, uczennica szkoły muzycznej w Olsztynie.
W 2009 r., po 40 latach milczenia, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu ks. Witolda zabrzmiały w sobotę 16 maja także organy w kościele w Dźwierzutach Z tej okazji odprawione zostało uroczyste nabożeństwo z udziałem zwierzchnika diecezji mazurskiej księdza biskupa Rudolfa Bażanowskiego. Dokonano też rekonsekracji organów. W swoim kazaniu biskup akcentował znaczenie muzyki w życiu wspólnoty oraz apelował, by odnowiony instrument jak najpełniej służył wiernym. - To wspaniały, cenny klejnot, z którego trzeba korzystać - podkreślał biskup. Po renowacji kościoła, w tym zabytkowego ołtarza i ambony, w kościele w Dżwierzutach znów mogą odbywać się nabożeństwa. Jednym z celów organizacji koncertów jest upowszechnianie kultury oraz promowanie regonu mazurskiego. Zauroczony pięknem mazurskiej ziemi współczesny kompozytor i organista Ulrich Rasche z Düsseldorfu, skomponował kilka dzieł poświęconych naszemu regionowi. Zabrzmiały one również w kościele w Dżwierzutach podczas rekonsekracji organów.
„Pasymskie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej” na stałe zapisały się w kalendarzu imprez kulturalnych powiatu szczycieńskiego.
W 2012 r. ks. Witold Twardzik został uhonorowany przez Starostę Szczycieńskiego statuetką „Juranda” za organizację Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej.

Jurand

Ponadto ks. Witold został uhonorowany:

Ks. Witold Twardzik jest jednym z założycieli i prezesem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pasymskiej "Kalwa". Dzięki intensywnej działalności tego stowarzyszenia, parafia zacieśnia współpracę z placówkami oświatowymi, samorządem lokalnym i młodzieżą szkolną. Wszyscy spotykają się wspólnie na imprezach organizowanych w Pasymiu i Dźwierzutach. W okresie od sierpnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. administrator naszej Parafii po śmierci śp. Ks. Prof. Dr hab. Alfreda Tschirschnitza.
      W trakcie uroczystego nabożeństwa w dniu 31 marca 2012 r. wprowadzającego w urząd ks. Szymona Czembora Rada Parafialna podziękowała ks. Witoldowi Twardzikowi z Pasymia za administrowanie Parafią w Szczytnie

podziękowanie

mgr teol. Pavlo Shvarts

Pavlo Shvarts

          Mgr teol. Pavlo Shvarts (obywatel Ukrainy) - odbywał praktykę kandydacką w Szczytnie w dniach 1.09.2011 r. – 21.03.2012 r.. Urodził się w dniu 25 lipca 1982 r. w Łucku na Zachodniej Ukrainie. Szkołę średnią ukończył w 1999 r.. W latach 2000 – 2001 odbywał służbę wojskową. W 2004 r. ukończył studia licencjackie w Łucku na kierunku „Informatyka” a w 2006 r. Szkołę Biblijną w Dzięgielowie, następnie studiował teologię ewangelicką na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, którą ukończył w 2011 r. . Od września 2012 r. rozpoczął służbę na Wschodniej Ukrainie w Charkowie i trzech filiałach w Niemieckim Ewangelicko Luterańskim Kościele Ukrainy. Żonaty od 2008 r. . Żona Agata, mazurska spod Mrągowa, ukończyła pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologię w zakresie religii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
     W trakcie uroczystego nabożeństwa w dniu 31 marca 2012 r. wprowadzającego w urząd ks. Szymona Czembora Rada Parafialna podziękowała mgr teol. Pavlowi Shvarts za pracę w Parafii. W ramach praktyki kandydackiej pomagał Proboszczowi-Administratorowi ks. Witoldowi Twardzikowi w posłudze duszpasterskiej w naszej Parafii.

pożegnanie Pavlo Shvarts

Ks. Henryk Szreder

ks. Henryk Szreder

          Ks. Henryk Szreder urodził się w dniu 5 maja 1916 w Warszawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej i zawodowej zmuszony jest podjąć pracę, aby pomóc w utrzymaniu licznej rodziny. Następnie wstępuje do szkoły misyjnej. Naukę przerywa powołanie do wojska w roku 1938. Zostaje wcielony do I dywizji pociągów pancernych. Bierze czynny udział w obronie Warszawy, za co jest pośmiertnie odznaczony medalem Za obronę Ojczyzny w 1939 roku. Internowany w 1939r i wywieziony na Węgry. W 1941 r. powraca nielegalnie do kraju. Osiedla się w Toruniu.
           Po wojnie postanawia się całkowicie poświęcić pracy w Kościele Ewangelickim. W dniu 9 listopada 1952 r. zostaje ordynowany a następnie skierowany do pracy na Mazurach. Najpierw pracuje w Klonie a następnie jest Proboszczem Parafii w Rozogach. W roku 1972 obejmuje administrację Parafii w Pasymiu, gdzie do końca swoich dni pozostaje jej Proboszczem.
          Umiera w dniu 2 kwietnia 1985 r. w Pasymiu.


Ks.Otton Jaworski

Ks. Otton Jaworski urodził się 19 października 1934 r. Ordynowany 25 maja ????? r. w Bielsku. Do roku 1964 był wikariusz w Rańsku a od 1964 r. administratorem w Ełku. Organizował tam nauczanie kościelne systemem korespondencyjnym. W grudniu 1970 r. wyjeżdża do Niemiec. Ożeniony z Elżbietą z d. Jeromin, dwie córki


Ks. Jan Krzywoń

           Ks. Jan Krzywoń urodził się 27 maja 1940 r. Ordynowany 14.10.1962 r. w Warszawie. Do sierpnia 1961 r. był wikariuszem diecezjalnym w Świętajnie. Z dniem 1 września 1965 objął administrację parafii w Mrągowie, gdzie w dniu 16 czerwca 1968 r. wybrany zostaje Proboszczem a 13 października tego roku instalowany. W latach 1968 - 1972 był Duszpasterzem młodzieżowym Diecezji Mazurskiej. 1 września 1980 r. przechodzi na rentę. We wrześniu 1981 r. wyjeżdża do RFN. Ożeniony z Margot z d. Zyrkiel. Dzieci: Renata, Elżbieta i syn Adam.


Ks. Edmund Schmidt

           Ks. Edmund Schmidt urodził się 29 września 1940 r.w Piszu. Ordynowany 10.10.1965 r. w Warszawie. Do kwietnia 1967 r. był wikariuszem w Szczytnie, a od maja 1967 wikariuszem w Ukcie, gdzie od 1 czerwca 1967 r. był administratorem. Z dniem 1 lipca 1970 r. objął administrację parafii w Ostródzie. Od sierpnia 1971 r. przebywa w RFN. Żonaty, 3 dzieci.


Diakon Emilia Grochal

          Diakon Emilia Grochal z d. Pilich (była żona ks. Wiesława Grochala)urodziła się 12 października 1939 r. w Wiśle, wprowadzona w urząd 15 grudnia 1963r. W roku szkolnym 1961/62 była katechetką w Szczytnie,a w latach 1962-1966 w Nawiadach, a następnie w latach 1966 - 1976 w Bytomiu.


Ks. Edward Schendel

Szendel

           Fragment zdjęcia z Konfirmacji w dniu 20 maja 1951 r. w Spychowie (Pupy)zamieszczonego w "Ortelsburger Heimatbote 2000". W podpisie widnieje nazwisko "ks. Schendel". W Kaledarzu Ewangelickim z 1965 r. znalazłem wspomnienie: "Śp. ks. Edward Szendel ur. 1 maja 1895 r. Uczęszczał do gimnazjum w Gostyninie, po czym ukończył seminarium misyjne. Od 1917 r. pracował w parafii w Łodzi, od 1922 r. był kierownikiem i wykładowcą Szkoły Ewangelistów w Zgierzu. W 1935 r. bp Juliusz Bursche powierzył mu kierownictwo Bursy Teologów Ewangelickich w Warszawie. Na tym stanowisku pozostał do wybuchu wojny w 1939 r. Wtedy wraz z bp. Burschem był aresztowany przez gestapo w Lublinie i przewieziony do więzienia w Radomiu. W kwietniu 1940 r. przewieziono go do więzienia w Łodzi, a stąd do obozu koncentracyjnego w Oranienburgu - Sachsenhausen, potem zaś do obozu w Dachau. Po wojnie śp. ks. Szendel objął parafię w Ukcie na Mazurach, od 1954 r. zaś parafię w Zduńskiej Woli, początkowo jako administrator, po roku jako wybrany proboszcz."
[W tym wspomnieniu, zamieszczonym w “Kalendarzu Ewangelickim 1965”, nie podano daty śmierci. Najprawdopodobniej nastąpiła rok czy dwa wcześniej.]


Ks. Rudolf Toruń

ks. Torun

           Fragment zdjęcia z Konfirmacji w dniu 26 czerwca 1960 r. w Jerutkach zamieszczonego w "Ortelsburger Heimatbote 2000". W podpisie widnieje nazwisko "ks. Torun". Ordynowany 14 kwietnia 1957 r.. Od 15.07.1957 r. do 31.10.1962 r. pracuje w Nidzicy, Bartoszycach i Świętajnie.
Okres przed rokiem 1945

Duchowni z lat 1525-1945.

          W roku 1910 Parafia w Szczytnie liczyła 9684 wiernych i obejmowała:
miasto Szczytno - (4553 wiernych), Beutnerdorf (Bartna Strona) - (2760), Achoden (Ochódno) - (89), Eichtal (Dębówko) - (55), Freudenberg (Radosna Góra- kolonia Sedańsk) - (16), Hamerrudau (Rudka) - (22), Hausmühle (Młynisko) - (24), Kaspersguth (Kaspry) - (5), Corpellen (Koropele) - (107), Lehmanen (Lemany) - (255), Maldanietz (Małdaniec) - (219), Prussowoborrek (Prusowy Borek) - (184, Reusswalde(?) - (61), Rohmanen (Romany) - (589), Schodmack (Siódmak) - (98), Seedanzig (Sedańsk) - (185), Ulonksofen (Piece) - (57), Waldpusch (Wałpusz) - (39), Worfengrund (Czarkowy Grąd) - (81), Saloncken (Zielonken - Zielonka) - (189).

 

1931-1945           Ernst Rudolf Stern

                                         1935 – 1945 Albert Alexander Adolf Kossman (III Proboszcz)

                                         1932 – 1935 Heinrich Will (III Proboszcz)

1923-1930           Kurt Wilhelm Hugo Korn

                                         1923-1945  Erich Eduard Schneider (II Proboszcz)

                                         1922-1923 R.F. Rahnemfürer

1903-1922           Carl Michael Otto Mensing

                                        1896-1919 Paul Walter Brzezinski (II Proboszcz)

1868-1903           dr Karl August Bercio

                                        1892-1896 Hugo Otto Bucholz (II Proboszcz)

                                        1888-1891 Hermann Adolf Niklas (II Proboszcz)

                                        1873-1879 Moritz Adolf Otterski (II Proboszcz)

1863-1868           Albert Christoph Sapatka - stażysta (Kandidat))

1864-1868            Friedrich Otto Gerss

1856-1864           Christian Ludwig Bolle

1853-1855           Adam Krolczyk

1848-1853           Otto Hermann Czygan - proboszcz pomocniczy

1847-1856           Johann Jakob Karl Paulini

1826-1846           Gottlieb (Matthias ?) Nikolaiski

1819-1826           Daniel Wlotzka

1816-1819           Paul Sonnenberg

1780-1815           Christian Friedrich Krupinski

1746-1780           Mathias Rogowski

1740-1744           Andreas (Adam ?) Koniedtzka

1723-1746           Georg Lehmann

1702-1723           Christopher Albert Willudovius

1679-1702           Christian Böttcher

1658-1679           Andreas Bock

1631-1658           Johannes Meier

1628-1631           Johann Donatus

1574-1628           Christophorus Lichtenstein

    1567                Georg Sommer (Sonnerus)

    1558                Bartholomaus Lupienski (Lupianus)

1550-1555           Nikolaus Glitzner

1538-1543           Stanislaus

do roku 1538      Stephan


Duchowni katoliccy do roku 1525

1516-1525(?) - Albrecht
1485-1515      - Nikolaus z Rzekwuye - pierwszy proboszcz>>>>
1522               - Klemens
1492               - Simon
1484               - Johannes Alberti
1483               - Clemens
1414               - Niklas
1402               - Niklas Stolberser


Superintendenci w latach 1761-1945

          W roku 1818 utworzono na terenie ówczesnego powiatu szczycieńskiego (bez gminy Jedwabno)samodzielną diecezję, a roku 1916 powiat szczycieński podzielono na dwie diecezje:

W powiecie szczycieńskim w roku 1916 było 63 280 ewangelików, w tym:


Superintendenci

1930-1945        Ernst Stern (Diecezja Ortelsburg Süd))                  siedziba Szczytno/Ortelsburg

1929-1939        Richard Schwarz (Diecezja Ortelsburg Süd)          siedziba Pasym/Passenheim

1923-1930        Kurt Korn (Diecezja Ortelsburg Süd)                    siedziba Szczytno/Ortelsburg

1916-1929       Christian Danielewski (Diecezja Ortelsburg Süd)    siedziba Dźwierzuty/Mensguth

1916-1929       Carl Mensing (Diecezja Ortelsburg Süd)                 siedziba Szczytno/Ortelsburg

1912-1915       Gustaw Stange (Diecezja Ortelsburg)                      siedziba Wielbark/Willenberg

1903-1911       Friedrich Gauda (Diecezja Ortelsburg)                   siedziba Wielbark/Willenberg)

1884-1903        Karl Bercio (Diecezja Ortelsburg))                        siedziba Szczytno/Ortelsburg

1855-1869        Fr.L. Riemer (Diecezja Ortelsburg)                       siedziba Jerutki/Klein-Jerutten

1823-1831        Bernhard Brachvogel (Diecezja Ortelsburg)          siedziba Rozogi/ Friedrichshof

1816-1819        Paul Sonnenberg (Diecezja Ortelsburg)                 siedziba Pasym/Passenheim

1780-1815        Christian Fredr.Krupinski (Diecezja Ortelsburg ?)  siedziba Szczytno/Ortelsburg

1761-1770        Matthias Rozowski (Diecezja Ortelsburg ?)            siedziba Szczytno/Ortelsburg